Terma dan Syarat

Terma dan Syarat (Sah hanya untuk pasaran EU)

 

(Semua kandungan teks adalah tertakluk kepada versi Bahasa Inggeris.)

§ 1 Peraturan Umum

(1) Semua tawaran, kontrak jualan, penghantaran dan perkhidmatan yang dibuat berdasarkan sebarang pesanan oleh pelanggan kami akan ditadbir oleh terma dan syarat umum ini ("Terma dan Syarat Am").

Penawaran produk kami adalah untuk Pelanggan Pengguna dan juga Pelanggan Perniagaan (seperti yang ditakrifkan di bawah).

Untuk tujuan Terma dan Syarat Am ini, "Pengguna" adalah mana-mana individu yang memasuki kontrak untuk tujuan yang tidak berkaitan dengan perniagaan, perdagangan atau aktiviti profesional yang bekerja sendiri (Sec. 13 of the German Civil Code); "Pelanggan Perniagaan" adalah individu, syarikat atau perkongsian yang dilantik dengan kapasiti undang-undang yang memasuki kontrak yang relevan dalam menjalankan perniagaannya atau kegiatan profesionalnya yang bekerja sendiri (Bahagian 14 (1) Kanun Sivil Jerman).

(3) Terma dan syarat lain-lain tidak akan dipakai, tanpa mengira sama ada atau tidak kami memberi alasan yang jelas dalam kes tertentu.

 

§ 2 Perjanjian Kontrak

(1) Tawaran kami dalam Kedai Online atau katalog tidak mengikat secara hukum.

(2) Dengan membuat pesanan, Pelanggan membuat tawaran yang mengikat secara hukum untuk membeli produk yang berkaitan. Tempoh untuk kami menerima tawaran tersebut akan tamat pada akhir hari perniagaan ketiga selepas hari tawaran itu.

(3) Apabila menerima pesanan tanpa kelewatan, kami akan mengirim resit pengesahan kepada Pelanggan melalui e-mel, resit tersebut bukan penerimaan pesanan. Pesanan tersebut akan dianggap diterima oleh kami sama ada melalui penerimaan pesanan (atau e-mel) berikutnya atau dengan penghantaran produk. Kontrak jualan dengan pelanggan tidak akan berkuatkuasa sehingga penerimaan kami.

 

§ 3 Pembatalan Kontrak

Mana-mana Pelanggan yang merupakan Pengguna berhak untuk membatalkan tawaran dan memulangkan produk mengikut dasar pembatalan dan pemulangan.

(1) Hak Pembatalan

Anda mempunyai hak untuk membatalkan kontrak ini dalam tempoh 14 hari tanpa memberikan apa-apa sebab. Tempoh pembatalan akan tamat tempoh selepas 14 hari dari hari anda memperoleh, atau pihak ketiga selain penghantar dan ditunjukkan oleh anda memperoleh, pemilikan fizikal barangan terakhir. Untuk melaksanakan hak untuk membatalkan, anda harus memaklumkan kepada kami tentang keputusan anda untuk membatalkan kontrak ini dengan pernyataan yang jelas (e.g. surat yang dihantar melalui pos, faks atau e-mel).

Untuk memenuhi tarikh akhir pembatalan, anda perlu memberitahu kami keinginan anda mengenai pelaksanaan hak untuk membatalkan kontrak sebelum tempoh pembatalan telah tamat.

(2) Kesan-kesan pembatalan

Jika anda membatalkan kontrak ini, kami akan membayar balik anda semua bayaran yang diterima, termasuk kos penghantaran (kecuali kos tambahan jika anda memilih jenis penghantaran selain daripada jenis penghantaran standard yang paling murah ditawarkan oleh kami).

Kami boleh membuat potongan daripada pembayaran balik kerana kehilangan nilai apa-apa barang yang dibekalkan, jika kerugian itu adalah hasil daripada pengendalian yang boleh dielakkan oleh anda.

Kami akan membuat penggantian tanpa kelewatan yang tidak wajar, dan tidak lewat daripada 14 hari selepas hari di mana kami dimaklumkan mengenai keputusan anda untuk membatalkan kontrak ini.

Kami akan membuat pembayaran menggunakan cara pembayaran yang sama seperti yang anda gunakan untuk urus niaga awal, kecuali anda sudah membuat permintaan lain yang disetujui oleh kami; bagaimanapun, anda tidak akan menanggung sebarang bayaran akibat pembayaran balik.

Kami mungkin menahan pembayaran balik sehingga kami telah menerima barang itu kembali atau anda telah membekalkan bukti untuk mengembalikan barang, yang mana paling awal.

Anda perlu menghantar barang-barang tersebut atau menyerahkannya kepada kami tanpa penangguhan yang tidak wajar dan dalam apa jua keadaan tidak lewat daripada 14 hari dari hari yang mana anda menyampaikan pembatalan anda dari kontrak ini kepada kami.

Tarikh akhir dipenuhi jika anda menghantar semula barangan sebelum tempoh 14 hari telah tamat. Anda perlu menanggung kos langsung mengembalikan barangan tersebut. Anda hanya bertanggungjawab ke atas apa-apa nilai barang yang berkurangan akibat daripada pengendalian selain daripada apa yang diperlukan untuk menentukan sifat, ciri dan fungsi barang tersebut.

 

§ 4 Harga dan Pembayaran

(1) Harga kami termasuk cukai bernilai tambah (VAT), tetapi tidak termasuk kos penghantaran. Sebarang duti kastam dan caj awam yang serupa akan ditanggung oleh Pelanggan.

(2) Kecuali jika persetujuan dinyatakan oleh kami,  semua penghantaran oleh kami akan memerlukan bayaran pendahuluan atau akan dibayar tunai pada penghantaran, dalam setiap kes ketika menerima invois. Atas permintaan Pelanggan, yang akan dibuat dalam bentuk pesanan, kami akan menghantar produk tersebut selepas pembayaran tunai dibuat oleh pelanggan di kedai kami di Solingen, Saarstr. 14-16.

(3) Sekiranya kami telah bersetuju dengan pembayaran selepas penghantaran, invois kami perlu dibayar oleh Pelanggan dalam masa 14 hari perniagaan selepas penerimaan produk dan invois.

 (4) Pelanggan tidak berhak untuk menamatkan atau mengekalkan tuntutan balas, melainkan setakat mana tuntutan balas itu tidak dipertikaikan oleh kami atau telah ditentukan oleh keputusan muktamad dan mengikat secara hukum.

 

§ 5 Penghantaran Produk

(1) Sebarang tarikh penghantaran yang dikomunikasikan oleh kami adalah hanya anggaran dan oleh itu boleh melebihi dua hari perniagaan, kecuali jika tarikh tetap penghantaran telah dipersetujui.

(2) Sebarang tempoh masa yang relevan untuk menentukan tarikh penghantaran menurut akan bermula jika bayaran pendahuluan telah dipersetujui, apabila kami menerima harga pembelian penuh (termasuk kos VAT dan kos penghantaran) atau jika pembayaran pada saat tiba atau pembayaran selepas penghantaran telah dipersetujui, semasa menandatangani kontrak jualan.

(3) Tarikh penghantaran adalah hari yang mana produk diserahkan oleh kami kepada syarikat penghantaran.

(4) Sekiranya tiada tarikh penghantaran telah ditentukan atau sudah dipersetujui atau kami tidak lagi dikehendaki untuk menghantar dalam tempoh masa yang dipersetujui, kami dikehendaki menghantar produk dalam tempoh tiga minggu selepas Tarikh Berkaitan menurut subseksyen 1.

(5) Sekiranya produk tidak lagi tersedia atau tidak boleh tiba pada masa yang tepat, kami akan tanpa kelewatan yang tidak diingini memberitahu Pelanggan. Jika produk tidak lagi tersedia oleh pembekal kami dalam masa terdekat, kami berhak untuk menamatkan kontrak jualan. Dalam kes penamatan sedemikian, kami akan membayar balik kepada Pelanggan apa-apa pembayaran yang telah dibuat oleh Pelanggan kepada kami berkenaan dengan perintah itu tanpa kelewatan yang tidak wajar. Hak-hak sah Pelanggan yang terhasil daripada penghantaran lewat tidak akan terjejas oleh peruntukan ini; Walau bagaimanapun, dengan syarat bahawa Pelanggan boleh menuntut ganti rugi hanya tertakluk kepada peruntukan Seksyen 9 Terma dan Syarat Am ini.

(6) Penghantaran separa produk yang termasuk dalam pesanan yang sama adalah dibenarkan, dengan syarat bahawa produk itu boleh digunakan secara berasingan dan kami akan menanggung sebarang kos penghantaran tambahan yang disebabkan oleh itu.

 

§ 6 Penghantaran, Insurans dan Pemindahan Risiko

(1) Kecuali dinyatakan sebaliknya, kami adalah bebas untuk menentukan cara penghantaran yang sesuai dan memilih penghantar mengikut budi bicara yang munasabah kami.

(2) Kami hanya akan diwajibkan untuk menyerahkan produk tersebut kepada penghantar dengan betul dan tepat pada masanya dan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kelewatan yang disebabkan oleh penghantar.

 (3) Sekiranya Pelanggan adalah Pengguna, risiko kemusnahan, kerosakan atau kehilangan produk secara tidak sengaja akan dipindah kepada Pelanggan selepas penghantaran produk kepada Pelanggan atau penerimaan pelanggan secara lalai.  Dalam semua kes lain, risiko sedemikian akan dipindah kepada Pelanggan apabila penghantaran produk kami kepada syarikat penghantaran.

(4) Kami akan menginsuranskan produk tersebut terhadap risiko biasa pengangkutan dengan kos dan perbelanjaan kami.

 

§ 7 Pengekalan Tajuk dan Jualan semula

(1) Kami mengekalkan hak milik sah untuk apa-apa produk yang dibekalkan oleh kami sehingga harga pembelian (termasuk VAT dan kos penghantaran) produk tersebut telah dibayar penuh.

(2) Pelanggan tidak berhak untuk menjual sebarang produk yang dihantar oleh kami dan berada di bawah tajuk, kecuali dengan persetujuan bertulis terlebih dahulu.

 

§ 8 Waranti

(1) Sekiranya produk yang dihantar ada kecacatan, Pelanggan berhak meminta kami membaiki kecacatan atau membekalkan produk lain (seperti yang dipesan) yang tidak bercacat. Walau apa pun yang disebut di atas, untuk Pelanggan Perniagaan, kami berhak memilih mana-mana remedi sedemikian mengikut budi bicara kami, mengikuti syarat bahawa kami hendaklah membuat pilihan sedemikian melalui notis bertulis (dalam "bentuk teks", termasuklah melalui telefax atau melalui e-mel) dalam tempoh tiga hari perniagaan selepas menerima notis Pelanggan tentang kecacatan itu.  Kami boleh menolak permintaan pelanggan untuk membetulkan produk yang cacat mengikut cara yang diminta oleh Pelanggan jika cara sedemikian akan mengakibatkan kos yang tidak munasabah.

(2) Sekiranya remedi (prestasi tambahan) menurut Seksyen 8 (1) gagal atau tidak dapat dijangkakan dari Pelanggan atau kami menolak untuk membetulkan kecacatan itu, Pelanggan berhak untuk menamatkan kontrak jualan, mengurangkan harga pembelian atau ganti rugi tuntutan atau perbelanjaan, dalam setiap kes mengikut undang-undang yang terpakai; dengan syarat, bagaimanapun, ganti rugi tuntutan Pelanggan adalah tertakluk kepada ketentuan yang terkandung dalam Bahagian 9 dari Terma dan Syarat ini.

(3) Tempoh waranti adalah dua tahun selepas penghantaran Produk jika Pelanggan adalah Pengguna. Selain daripada itu, dua belas bulan selepas penghantaran produk.

(4) Perkara berikut hanya terpakai untuk Pelanggan Perniagaan sahaja:
Semasa menerima produk, Pelanggan hendaklah memeriksa produk dengan segera dan berhati-hati. Produk yang dihantarkan akan dipercayai telah diluluskan oleh pelaggan, selain daripada keadaan pelaggan melaporkan kecacatan kepada kami (i) dalam kes kecacatan yang jelas dalam tempoh lima hari perniagaan selepas penghantaran atau (ii) dalam masa lima hari perniagaan dari hari apabila kecacatan itu telah dikenalpasti.

 

§ 9 Liabiliti

(1) Liabiliti kami untuk penghantaran lewat, kecuali dalam kes-kes salah laku semata-mata atau kecuaian kasar, hendaklah dihadkan kepada jumlah yang sama dengan 100% dari harga belian agregat (termasuk VAT).

(2) Kami tidak akan bertanggungjawab (atas apa-apa alasan undang-undang) untuk ganti rugi yang tidak semunasabahnya diramalkan, dengan mengambil kira penggunaan biasa produk tersebut. Tambahan pula, liabiliti kami akan dikecualikan untuk ganti rugi yang terhasil daripada kehilangan data jika pemulihan mereka tidak mungkin atau terhalang disebabkan kegagalan melaksanakan prosedur salinan sandar yang sesuai.  Keterbatasan liabiliti tidak terpakai dalam kes salah laku yang sengaja atau kecuaian kasar.

(3) Peruntukan Seksyen 9 ini tidak terpakai berkenaan liabiliti kami untuk spesifikasi produk yang dijamin (dalam maksud Sec. 444 of the German Civil Code), kecederaan peribadi atau dibawah Akta Liabiliti Produk Jerman.

 

§ 10 Perlindungan Data

(1) Kami boleh menyimpan dan memproses apa-apa data yang berhubungan dengan Pelanggan, setakat yang diperlukan untuk tujuan pelaksanaan dan pelaksanaan kontrak jualan, selagi kami dikehendaki menyimpan data tersebut mengikut undang-undang yang terpakai.

(2) Kami mempunyai hak untuk menyerahkan data peribadi yang berkaitan dengan Pelanggan kepada agensi kredit, setakat yang diperlukan untuk pemeriksaan kredit, macam mana sekalipun, selepas memperolehi persetujuan pelanggan dalam setiap kes individu. Kami tidak akan menyediakan apa-apa data peribadi Pelanggan untuk pihak ketiga lain tanpa persetujuan nyata daripada pelanggan, kecuali setakat mana pendedahan diperlukan dibawah undang-undang yang terpakai.

(3) Kami tidak dibenarkan mengumpul, mengemukakan kepada mana-mana pihak ketiga atau memproses data peribadi Pelanggan untuk apa-apa tujuan selain daripada yang dinyatakan dalam Seksyen 10 ini.

 

§ 11 Undang-undang yang terpakai dan Mahkamah yang kompeten

(1) Sebarang kontrak yang dibuat antara kami dan pelanggan akan ditadbir oleh undang-undang Republik Persekutuan Jerman dibawah pengecualian Konvensyen PBB mengenai Jualan Barangan Antarabangsa (CISG), tanpa menjejaskan sebarang peruntukan undang-undang konflik yang wajib.

(2) Jika pelanggan adalah sebuah syarikat, syarikat liabiliti terhad atau perkongsian komersial, atau mengendalikan perniagaan komersial (Menurut definisi dalam Sec. 1 (1) of the German Commercial Code), atau merupakan entiti undang-undang atau dana khas yang dianjurkan dibawah undang-undang awam, mahkamah di Solingen, Jerman, akan mempunyai bidang kuasa eksklusif berkenaan dengan semua pertikaian yang timbul atau berkaitan dengan kontrak yang berkaitan. Dalam semua kes lain, kami atau pelanggan boleh memfailkan saman di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten dibawah undang-undang yang terpakai.

 

§ 12 Ketaksahan

Jika mana-mana Terma dan Syarat ini ditentukan haram, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh sebab undang-undang mana-mana negeri atau negara di mana Terma dan Syarat ini dimaksudkan untuk menjadi berkesan, Terma dan Syarat tersebut harus dipotong dari fasal ini dalam bidang kuasa yang ia ditentukan haram, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan; Terma dan syarat yang tinggal akan tetap, terus berkuatkuasa sepenuhnya, terikat secara hukum dan boleh dikuatkuasakan.